Nabór na stanowisko pracy- Bibliotekarz

Wymiar czasu pracy: ¾ etatu; zatrudnienie: od dnia 01 marca 2012 r.

1.Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– wykształcenie minimum średnie (mile widziane wykształcenie bibliotekarskie lub humanistyczne)

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

– dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych,

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

– znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

– umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

– samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,

– skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój Biblioteki,

– kreatywność, entuzjazm, silna motywacja do pracy,

– umiejętność manualne,

– komunikatywność, wysoka kultura osobista,

– gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres podstawowych czynności:

– organizowanie imprez czytelniczych i kulturalnych, lekcji bibliotecznych, spotkań z pisarzami, konkursów czytelniczych, wystaw, kół zainteresowań, popularyzacja książki i czytelnictwa itp.

– udzielenie informacji bibliograficznej i rzeczowej,

– doskonalenie form pracy w bibliotece,

– skontrum księgozbioru,

– dbałość o stan powierzonego mienia.

4. Wymagane dokumenty:

– życiorys ( CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej),

– list motywacyjny,

– oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

– kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu,

– oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności.

5. Forma i termin składnia ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na stanowisko Bibliotekarz” w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole do dnia 31.01.2012 r.

Nie ma możliwości składnia dokumentów naboru drogą elektroniczną.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona:

– na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole www.gok.ryczywol.pl

– na tablicy informacyjnej Biblioteki przy ul. Mickiewicza w Ryczywole

– na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (067) 2837112