O nas

Logo zwycięskie

        Gminny Ośrodek Kultury

64-630 Ryczywół

ul. Nowa 2

tel.67 2837112

sekretariat@gokryczywol.pl

Dyrektor Anna Nowicka

dyrektor@gokryczywol.pl

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku   8:00-16:00

 

Biblioteka Publiczna Gminy Ryczywół

64-630 Ryczywół

ul. Mickiewicza 14

Kierownik Marzena Kistowska

tel. 67 2837091

biblioteka@gokryczywol.pl

Godziny otwarcia:

PONIEDZIAŁEK       8:00 – 17:00
WTOREK                    8:00 – 17:00
ŚRODA                         8:00 -17:00
CZWARTEK                8:00 -17:00
PIĄTEK                         8:00 -17:00

1 i 3 SOBOTA miesiąca 9:00-13:00


AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK TAKŻE W RYCZYWOLSKIEJ PLACÓWCE

orange-logo


Zbiory biblioteki dostępne on-line na mak+


W godzinach otwarcia biblioteki bezpłatny dostęp do INTERNETU

dla wszystkich chętnych!!!

biblioteka-page-001


UCHWAŁA NR XII/78/2015
RADY GMINY RYCZYWÓŁ
z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku,
poz.1515) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. z 2012 roku, poz.406 ze zm.) Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole w brzmieniu załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/66/2003r. Rady Gminy w Ryczywole z dnia 27 sierpnia 2003 roku w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Ryczywole ze zmianą z dnia 29 grudnia 2005 roku (Uchwała Nr
XXVII/200/2005).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Id: 2705A4C7-3F79-4A64-9F35-4E9A77BF5B60. Podpisany Strona 1
Załącznik do Uchwały Nr XII/78/2015
Rady Gminy Ryczywół
z dnia 25 listopada 2015 r.
Statut
Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole zwanego dalej „GOK” został utworzony na podstawie Uchwały
Nr XXV/81/82 Gminnej Rady Narodowej w Ryczywole z dnia 26.10.1982r. w sprawie utworzenia Gminnego
Ośrodka Kultury w Ryczywole.
2. GOK działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 406 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 roku., poz. 642 z późn. zm.),
3) innych ustaw i aktów wykonawczych.
3. GOK jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą
przydzieloną i nabytą częścią mienia.
4. GOK jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ryczywół .
5. Siedzibą GOK jest Ryczywół, a terenem jego działania jest gmina Ryczywół. GOK może działać również
poza granicami gminy Ryczywół.
Rozdział 2.
Cel i zadania
§ 2. Podstawowym celem działania GOK jest pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa
do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenie jej wartości, wszechstronne działanie w zakresie kultury,
mające na celu szeroko rozumianą edukację kulturalną oraz upowszechnianie kultury na rzecz mieszkańców gminy
Ryczywół.
§ 3. Do podstawowych zadań GOK należą:
1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
2) wychowanie przez sztukę,
3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona dóbr kultury,
4) tworzenie warunków do funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą
i sztuką.
5) wspieranie, promowanie amatorskiej i profesjonalnej działalności artystycznej,
6) upowszechnianie wiedzy o sztuce,
7) organizowanie działalności artystycznej w zespołach, klubach, kołach, sekcjach i warsztatach,
8) przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
9) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,
10) wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
Id: 2705A4C7-3F79-4A64-9F35-4E9A77BF5B60. Podpisany Strona 1
11) prowadzenie współpracy i wymiany kulturalnej z innymi podmiotami kultury w tym zagranicznymi,
12) organizacja imprez masowych,
13) organizacja zajęć oraz imprez kulturalnych.
§ 4. Zadania GOK realizowane są przede wszystkim poprzez:
1) organizowanie: kół zainteresowań, klubów, amatorskich zespołów artystycznych, warsztatów muzycznych,
ognisk, sekcji, chórów, orkiestr; ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej poprzez
zapewnienie jej właściwych warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry, niezbędnego wyposażenia do
prowadzenia zajęć i prezentacji osiągnięć,
2) organizowanie imprez: rozrywkowych i okolicznościowych, koncertów, spektakli, festynów, wystaw,
odczytów, pikników, projekcji filmów itp.,
3) organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw itp., amatorskiego ruchu artystycznego,
4) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
5) wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich na miejscu,
6) prowadzenie działalności informacyjno – bibliotecznej oraz podejmowanie działań kulturotwórczych
wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej i instruktorskiej,
8) współpracę z innymi instytucjami, sołectwami i stowarzyszeniami,
9) prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej, której dochód w całości przeznaczony jest na działalność
statutową.
10) publikację druków promocyjnych (m. in. ulotek, plakatów, zaproszeń, biletów, biuletynów i innych
materiałów promujących GOK i Gminę),
11) wydawanie i kolportaż materiałów promocyjnych i informacyjnych,
12) prowadzenie nauki języków obcych,
13) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego itp.,
14) realizowanie imprez zleconych,
15) wynajem pomieszczeń,
16) prowadzenie inwestycji w powierzonym mieniu.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 5. 1) Dyrektor GOK zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Ryczywół na zasadach uwzględnionych w odrębnych przepisach.
3) Powołanie Dyrektora nastepuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez Wójta Gminy Ryczywół.
4) Szczegółowy zakres obowiązków dyrektora GOK określa Wójt.
§ 6. W skład GOK wchodzą: Dom Kultury, Biblioteka Publiczna.
§ 7. Szczegółową organizację wewnętrzną GOK określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Dyrektora po
zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Ryczywół.
Rozdział 4.
Majątek i finanse
§ 8. Podstawą działalności finansowej GOK jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji, przyznanej przez Gminę.
Id: 2705A4C7-3F79-4A64-9F35-4E9A77BF5B60. Podpisany Strona 2
§ 9. GOK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 10. 1. Przychodami GOK są dotacje z budżetu Gminy, wpływy z prowadzonej działalności,
w tym: działalności gospodarczej, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków otrzymanych od osób
fizycznych i prawnych, opłat za uczestnictwo w organizowanych działaniach kulturalnych i edukacyjnych oraz
z innych źródeł.
2. Przychody przeznaczone są w całości na działalność statutową.
3. GOK może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: organizacji imprez zleconych, prowadzenia
wypożyczalni sprzętu, kostiumów, rekwizytów, organizacji imprez rozrywkowych i artystycznych.
4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa jednoosobowo Dyrektor lub osoba, którą Dyrektor
upoważnił w drodze upoważnienia wydanego zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 11. GOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
§ 12. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Id: 2705A4C7-3F79-4A64-9F35-4E9A77BF5B60. Podpisany Strona 3

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury

w Ryczywole

 Na podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą nr  XII/78/2015 z dn.  25.11.2015                Gminnej Rady w Ryczywole ustala się organizację wewnętrzną i zakres działania Gminnego Ośrodka Kultury w Ryczywole.

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

§1

 Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej GOK, wykonuje zadania wynikające ze statutu, a w szczególności z określonych planów rocznych.

§2

 Regulamin Organizacyjny GOK, zwany dalej Regulaminem określa:

 1. zakres działania i zadania GOK,
 2. organizację GOK,
 3. zasady funkcjonowania GOK,
 4. zakres działania kierownictwa GOK i poszczególnych stanowisk pracy GOK.
 • §3

GOK prowadzi działalność kulturalno-oświatową na terenie Ryczywołu i Gminy Ryczywół.

 • §4

 GOK jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

 • §5

 Rozkład pracy GOK w poszczególnych dniach tygodnia określa Regulamin Pracy GOK.

 • §6

 Sposób i formy wynagradzania określa nadany przez dyrektora GOK regulamin wynagradzania.

Rozdział II

                                                                            Organizacja wewnętrzna

 §1

Gminnym Ośrodkiem Kultury  kieruje Dyrektor, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za pracę powierzonej mu placówki i uzyskane przez nią wyniki.

§2

W skład GOK wchodzą następujące stanowiska pracy:

 • Dyrektor
 • Główna Księgowa
 • Kierownik Administracyjny Biblioteki
 • Referent do spraw administracyjnych
 • Referent do obsługi imprez kulturalnych
 • Kustosz
 • Bibliotekarz
 • Młodszy Bibliotekarz
 • Pracownik Gospodarczy

§3

 Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników GOK, nadaje ogólny kierunek działalności i sprawuje bezpośredni nadzór nad tą działalnością.

Dyrektor odpowiedzialny jest za:

 • pełną realizację celów i zadań,
 • należytą organizację pracy,
 • stały nadzór nad należytym wypełnianiem obowiązków przez pracowników,
 • koordynowanie działalności kulturalno- oświatowej,
 • właściwy dobór pracowników,
 • współdziałanie GOK-u z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami, organizacjami społeczno-kulturalnymi, zakładami pracy,
 • zgodność podejmowanych decyzji z prawem,
 • podejmowanie inicjatyw w zakresie coraz pełniejszej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczych,
 • informowanie organizatora o istotnych sprawach dla funkcjonowania GOK.

§4

Określone w regulaminie stanowiska pracy mogą być jedno lub wieloosobowe.

§5

 Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy pracownik zatrudniony w GOK na podstawie umowy o pracę.

§6

 W GOK funkcjonują następujące zespoły muzyczne, kluby, sekcje, warsztaty:

 1. Zespół Śpiewaczy Ryczywolanie
 2. Zespół Instrumentów Dętych
 3. Sekcja gitarowa „Harce na gitarce”
 4. Zespół taneczny „Mażoretki”
 5. Sekcja wokalna – Na Cztery Głosy
 6. Sekcja instrumentalna
 7. Warsztaty tematyczne
 8. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 9. Koło „AA”

Rozdział III

 Organizacja zewnętrzna

 §1

W skład organizacji zewnętrznej  wchodzą następujące obiekty składowe:

–  Dom Kultury w Ryczywole

–  Biblioteka Publiczna

– Budynek komunalny przy ul. Mickiewicza 14 zwany dalej „Czerwoną Szkołą”

§2

 W celu realizacji zasad współpracy z lokalną społecznością, wydziela się salę widowiskową /po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem/ na potrzeby społeczeństwa wsi na zasadach świetlicy wiejskiej.

Rozdział IV

Zakres działania poszczególnych stanowisk pracy GOK.

 §1

 Zakres zadań na stanowisku Główna Księgowa:

 • obsługa finansowo-księgowa i kadrowa ;
 • tworzenie projektów planu finansowego;
 • rejestrowanie dokumentów księgowych;
 • organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych;
 • sporządzanie sprawozdań i analiz ekonomiczno-finansowych;
 • sprawowanie finansowej kontroli wewnętrznej;
 • opracowywanie analiz informacji dotyczących stanu finansów i realizacji planu finansowego;
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowych;
 • prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury;
 • prowadzenie ewidencji pracowników ( umowy, dokumentacja osobowa, listy obecności, karty urlopowe, zwolnienia lekarskie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne);
 • organizowanie szkoleń w zakresie BHP, p-poż.;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji technicznej dot. mienia GOK;
 • prowadzenie księgi inwentarzowej.

                                                                                                      §2

 

 Zakres czynności na stanowisku Kierownika Administracyjnego Biblioteki.

 Zakres czynności Kierownika Administracyjnego Biblioteki obejmuje czynności określone w § 4 Rozdziału IV Regulaminu, a ponadto:

– reprezentacja Biblioteki na zewnątrz;

– organizacja pracy Biblioteki;

-sporządzanie zapotrzebowania na zakup zbiorów bibliotecznych i materiałów do pracy

– przestrzeganie planu finansowego;

– opis faktur zakupów dla biblioteki;

-Kierownik ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem GOK i wykonuje jego polecenia.

                                                                                         §3

Zakres zadań na stanowisku pracownika administracyjnego:

– obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej;

– obsługa kasy fiskalnej;

– wystawianie faktur;

– sporządzanie umów najmu, wypożyczeń itp.;

– drukowanie przelewów.

§4

Zakres zadań na stanowisku Referenta do spraw obsługi imprez kulturalnych:

– realizacja festiwali, przeglądów, koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, imprez festynowych i plenerowych;

– współpraca z zakładami pracy, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w celu dotarcia z ofertą programową do jak największej liczby potencjalnych uczestników;

– współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi polegająca na dotarciu z ofertą                   programową mającą na celu dowartościowanie w zakresie kultury programu dydaktyczno-wychowawczego szkół ;

– tworzenie optymalnie najlepszych warunków dla uczestników grup zainteresowań

– promocja na forum ponadlokalnym najciekawszych propozycji programowych ruchu artystycznego;

– wypracowanie najwartościowszych form kulturalnego ruchu amatorskiego, popularyzacja i promocja twórczości amatorskiej i profesjonalnej we wszystkich dziedzinach sztuki;

– organizacja różnych form edukacji kulturalnej z zakresu muzyki, teatru, literatury, filmu, plastyki;

– organizacja warsztatów artystycznych;

– organizacja wystaw;

– organizacja przeglądów, konkursów, wystaw twórczości artystycznej dzieci i młodzieży;

– prowadzenie strony internetowej, facebooka

– wykonywanie zdjęć z imprez;

– sprzedaż biletów.

§5

Zakres zadań na stanowisku Kustosz, Bibliotekarz, Młodszy bibliotekarz:

–  prowadzenie inwentarza księgozbioru oraz prac z tym związanych;

–    prowadzenie kartoteki czytelników i książek wypożyczonych;

–     prowadzenie na bieżąco wszelkiej niezbędnej dokumentacji;

–  szeroka popularyzacja czytelnictwa w środowisku działania biblioteki, poprzez współudział w organizowaniu różnych form pracy z czytelnikami takich jak wystawy książek, konkursy, pogadanki itp.;

–    dbanie o zbiory;

–    sporządzanie sprawozdań;

–   prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych książek, których nie ma
w zbiorach Biblioteki Publicznej;

–   prowadzenie informacji bibliograficznej w oparciu o księgozbiór;

–  organizowanie form pracy z czytelnikiem zbiorowym, lekcje biblioteczne oraz inne formy upowszechniania czytelnictwa;

–  wykonywanie prac związanych z nabyciem i opracowaniem zbiorów bibliotecznych;

– wypożyczanie książek w godzinach otwarcia oraz prowadzenie dokumentacji związanej

z wypożyczeniami;

–     wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora GOK

§6

Zakres czynności na stanowisku pracownik gospodarczy:

-utrzymanie porządku, czystości i estetycznego wyglądu pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynku komunalnego przy ul. Mickiewicza 14

-utrzymanie czystości sprzętu i mebli;

-utrzymanie czystości w pomieszczeniach ubocznych;

– mycie okien;

-utrzymanie czystości wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i „Czerwonej Szkoły”

-pielęgnacja zieleni wokół Gminnego Ośrodka Kultury;

-ochrona mienia Gminnego Ośrodka Kultury i używanie go zgodnie z jego przeznaczeniem;

-drobne naprawy sprzętu, wyposażenia pomieszczeń;

-koszenie trawy na terenie obejścia GOK-u;

-montowanie  tablic ogłoszeniowych, kwietników, innych tablic dekoracyjnych we     wskazanych przez Dyrektora  miejscach;

-w okresie zimowym odśnieżanie wejścia chodnika, posypywanie piaskiem schodów wejściowych;

-utrzymywanie w należytym stanie technicznym powierzonych narzędzi i urządzeń;

-pomoc techniczna przy organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych takich jak:

Dni Ryczywołu, Dożynki i inne;

-wykonanie innych prac zleconych przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

§7

Pracownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację powierzonych zadań i obowiązków.

§8

Szczegółowe obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określają

zakresy obowiązków służbowych.

§9

 Zakres obowiązków Dyrektora GOK ustala Wójt Gminy Ryczywół.

Rozdział V

 Porządek i dyscyplina pracy

 §1

 Pracownicy  zobowiązani są do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz jak najlepszej realizacji powierzonych zadań.

§2

 Pracownicy placówki zobowiązani są również do dbałości o mienie i majątek GOK.

§3

 Pracownicy obowiązani są przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

§4

 Pracownicy są odpowiedzialni przed Dyrektorem za należytą organizację pracy na powierzonym stanowisku.

Rozdział VI

 Postanowienia końcowe

 §1

Regulamin niniejszy łącznie ze statutem stanowi całość przepisów, postanowień regulujących organizację wewnętrzną GOK.

§2

 Na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego dyrektor GOK opracowuje szczegółowe zakresy czynności dla stanowisk i przekazuje je poszczególnym pracownikom za pokwitowaniem. Drugi egzemplarz z zakresu czynności załącza się do akt osobowych pracownika.

§3

 Pracownicy, którym z tytułu wykonywanych czynności zawodowych powierza się majątek, stanowiący własność GOK, składają oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, które załącza się do akt osobowych.

§4

 Niniejszy regulamin organizacyjny nadaje dyrektor po zasięgnięciu opinii organizatora.

§5

 W przypadku nieobecności pracownika przydział i zakres jego obowiązków przejmowanych przez innego pracownika określa dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.

§6

 Regulamin organizacyjny znajduje się w posiadaniu referenta ds. administracyjnych, a w razie jego nieobecności u głównego księgowego i jest dostępny na każde żądanie pracownika GOK.

§7

 Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora. Pracownicy po zapoznaniu się z treścią Regulaminu potwierdzają przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowienia w/w regulaminu w formie pisemnej na dołączonym załączniku.

Ryczywół, dnia 31.08.2019 r.