R E G U L A M I N Gminnego Konkursu Plastycznego

R E G U L A M I N

Gminnego Konkursu Plastycznego

„Legenda Ryczywołu – słowem i pędzlem malowana”

 

Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs pod hasłem

„Legenda Ryczywołu – słowem i pędzlem malowana”

( na podstawie legend; Nogalski Bernard – „Kronika Ryczywołu t.1 )

ORGANIZATORZY:

• Biblioteka Publiczna w Ryczywole.

CELE KONKURSU:

• przybliżenie uczestnikom konkursu legendy Ryczywołu

• kształtowanie postaw twórczych i kreatywności

• prezentacja własnych dokonań twórczych

• poszukiwanie nowych środków wyrazu

ADRESACI KONKURSU:

• Uczniowie klas kl. III szkół podstawowych

TECHNIKA I WYMIAR PRAC:

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-3 (z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich).

• Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

• Prace wykonane przez uczniów mają być samodzielne.

TERMIN:

• Termin oddania prac upływa 20.05.2014r. (prace prosimy dostarczać do Biblioteki Publicznej w Ryczywole, Ryczywół 14, 64-630 Ryczywół).

OCENA PRAC:

• Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Ryczywole

• Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów .

OPIS PRAC:

• Opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na odwrocie pracy.

W metryczce zawarte są dane autora pracy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

• Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym

Imię i nazwisko …………………………………. kl. …………

Adres ………………………………………………………………….. ………………………………….

Tytuł utworu ………………………………….

Postanowienia końcowe :

• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone – nie będą brane pod uwagę.

• Praca powinna być wykonana samodzielnie.

• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę, pozostają do dyspozycji organizatorów.

 Zapraszamy do udziału!